PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG DỤ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai15:08:32 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai15:01:04 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00722
3Khách vãng lai14:58:26 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_4.aspx
4Khách vãng lai14:58:08 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
5Khách vãng lai14:57:07 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=25014
6Khách vãng lai14:46:24 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
7Khách vãng lai14:44:58 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24466
8Khách vãng lai14:36:48 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
9Khách vãng lai14:36:44 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
10Khách vãng lai14:36:32 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
11Khách vãng lai13:37:18 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24414
12Khách vãng lai13:16:36 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00725
13Khách vãng lai12:49:53 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24431
14Khách vãng lai12:40:07 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
15Khách vãng lai12:10:30 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00724
16Khách vãng lai11:54:09 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
17Khách vãng lai11:52:36 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=389
18Khách vãng lai11:18:01 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24460
19Khách vãng lai10:47:33 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
20Khách vãng lai10:38:27 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24405
21Khách vãng lai10:19:53 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
22Khách vãng lai10:07:32 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7228
23Khách vãng lai09:59:38 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00721
24Khách vãng lai08:32:37 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00723
25Khách vãng lai08:28:48 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10305
26Khách vãng lai08:24:57 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00726
27Khách vãng lai08:05:21 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=374
28Khách vãng lai07:35:45 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00726
29Khách vãng lai07:33:35 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Default.aspx
30Khách vãng lai07:32:03 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
31Khách vãng lai07:17:23 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
32Khách vãng lai07:06:00 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
33Khách vãng lai06:36:39 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_1.aspx
34Khách vãng lai06:27:47 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24461
35Khách vãng lai06:24:25 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
36Khách vãng lai06:18:35 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/login.aspx
37Khách vãng lai06:17:58 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
38Khách vãng lai05:10:59 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
39Khách vãng lai04:36:23 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
40Khách vãng lai04:24:38 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=373
41Khách vãng lai04:20:29 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
42Khách vãng lai04:17:56 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
43Khách vãng lai04:09:04 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
44Khách vãng lai04:02:18 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
45Khách vãng lai03:53:53 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24465
46Khách vãng lai03:34:13 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
47Khách vãng lai03:14:00 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/login/login_doan_doi.aspx
48Khách vãng lai03:03:10 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
49Khách vãng lai03:01:39 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7006
50Khách vãng lai02:17:39 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24418
51Khách vãng lai01:13:03 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Calender.aspx
52Khách vãng lai01:13:02 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
53Khách vãng lai01:13:01 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
54Khách vãng lai01:12:59 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
55Khách vãng lai01:12:55 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
56Khách vãng lai01:12:50 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
57Khách vãng lai01:12:41 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
58Khách vãng lai01:12:35 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
59Khách vãng lai01:12:34 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
60Khách vãng lai01:12:33 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
61Khách vãng lai01:12:29 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
62Khách vãng lai01:12:28 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/video.aspx
63Khách vãng lai01:12:25 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
64Khách vãng lai01:12:23 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
65Khách vãng lai01:12:22 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
66Khách vãng lai01:12:12 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=398
67Khách vãng lai01:12:06 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
68Khách vãng lai01:12:04 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/login.aspx
69Khách vãng lai01:12:00 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
70Khách vãng lai01:11:59 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Default.aspx
71Khách vãng lai01:11:51 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Default.aspx
72Khách vãng lai01:10:28 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24436
73Khách vãng lai00:35:45 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
74Khách vãng lai00:18:50 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
75Khách vãng lai00:18:31 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
76Khách vãng lai00:14:03 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00718
18 11 2018